Rešavanje zadataka iz oblasti toplotnog zračenja (Kvantna priroda elektromagnetnog zračenja)

Apstrakt

Primena zakona toplotnog zračenja i formula za integralnu emisionu i apsorpcionu moć u računskim zadacima. Primena zakona toplotnog zračenja na sivo telo.

Zadaci

1. Koliko puta je emisiona moć apsolutno crnog tela na 200oC veća nego na 0oC?

2. Sijalično vlakno ima prečnik 0,5mm, dužinu 15cm i temperaturu 3000K. Ako vlakno smatramo apsolutnim crnim telom i zanemarimo gubitke energije izračunati koliku električnu snagu troši vlakno.

3. Maksimumu spektra zračenja apsolutno crnog tela odgovara talasna dužina 870nm. Ako je snaga zračenja ovog tela 8kW kolika je površina tela sa koje se emituje zračenje?

4. U sijalici snage 30W temperatura sijaličnog vlakna je 3000K. Ako je apsorpciona moć žice 0,4 izračunati površinu žice koja emituje toplotno zračenje.