Fotoelektrični efekat (Kvantna priroda elektromagnetnog zračenja)

Apstrakt

Objašnjenje fotoefekta. Šema električnog kola za ispitivanje fotoefekta i grafik zavisnosti struje od napona u kolu. Izlazni rad, zakočni napon i maksimalna kinetička energija fotoelektrona. Ajnštajnova jednačina za fotoefekat. Crvena granica fotoefekta. Šta nije mogla da objasni Maksvelova teorija elektromagnetnih talasa? Uspeh kvantne teorije u objašnjenju fotoefekta.