Skraćenje (kontrakcija) dužine; Rešavanje zadataka (Specijalna teorija relativnosti)

Apstrakt

Šta je sopstvena dužina štapa a šta je skraćenje (kontrakcija) dužine? Relativnost oblika tela. Pri kojoj brzini pravougaonik postaje kvadrat?

Zadaci

1. Pri kojoj brzini kretanja relativističko skraćenje dužine iznosi 40%?

2. U sopstvenom sistemu posmatrač vidi pravougaonik čije su dimenzije 12cm x 8cm. U kom pravcu i kolikom brzinom treba da se kreće ova figura da bi je posmatrač video kao kvadrat?

3. U sopstvenom sistemu nalazi se kvadrat čije su dve stranice paralelne x, osi. Koliki je ugao između dijagonala ove figure u sistemu u odnosu na koji se figura kreće brzinom 0,8c duž x ose?