Relativistički zakon slaganja brzina (Specijalna teorija relativnosti)

Apstrakt

Primenom Lorencovih transformacija dobijanje veze između komponenata brzine V u sistemu S (Vx, Vy, Vz) i komponenata brzine V' u sistemu S' (Vx', Vy', Vz'). Relativistički zakon slaganja brzina. Primeri primene relativistikog zakona slaganja brzina koji pokazuju da ne može da se dobije brzina veća od brzine svetlosti u vakuumu.