Zadaci - Lorencove transformacije koordinata (Specijalna teorija relativnosti)

Apstrakt

Rešavanje zadatka u kome se pokazuje da se pri malim brzinama Lorencove transformacije svode na Galilejeve. Izračunavanje koordinata događaja u sistemu S' kada su poznate koordinate u sistemu S. Dokazivanje, pomoću Lorencovih transformacija, da ako se dva događaja u jednom sistemu dešavaju na istom mestu ili ako su istovremena u jednom sistemu, u drugim referentnim sistemima se ne dešavaju na istom mestu ili nisu istovremena.

Zadaci

1. Sistem S' kreće se duž x ose sistema S brzinom: a) 100km/s; b) 0,6 c) Naći koordinate događaja u sistemu S' ako su koordinate događaja u sistemu S (3x108m, 0; 0; 2s ).

2. Koristeći Lorencove transformacije koordinata dokazati da: a) ako se dva događaja dešavaju u istoj tački sistema S u različitim trenucima, u sistemu S' se ne dešavaju na istom mestu; b) dva događaja koja se istovremeno dešavaju u različitim tačkama sistema S, u sistemu S' se ne dešavaju na istom mestu.