Jačina struje; Elektromotorna sila (Električna struja)

Apstrakt

Usmereno kretanje slobodnih naelektrisanih čestica u električnom polju. Brojna vrednost jačine struje. Smer električne struje. Vektor gustine struje. Šta se dešava u izvoru struje? Šta je strana sila? Elektromotorna sila izvora struje.