Energija električnog polja (Elektrostatika)

Apstrakt

Energija kondenzatora u zavisnosti od naelektrisanja, napona i kapaciteta. Zavisnost energije kondenzatora od jačine električnog polja. Zapreminska gustina energije električnog polja. Proboj kondenzatora i napon proboja. Primer pretvaranja energije kondenzatora u toplotu pri probijanju kondenzatora.

Zadaci

1. Kolika se količina toplote razvije pri probijanju kondenzatora ako se 90% njegove energije pretvori u toplotu varnice? Između ploča kondenzatora je izolator čija je relativna dielektrična propustljivost 2. Površina svake ploče je 20cm2 a rastojanje izmeću ploča je 4mm. Napon na oblogama kondenzatora je 400V.