Rešavanje zadataka u vezi sa kapacitetom provodnika i sistemom kondenzatora (Elektrostatika)

Apstrakt

Izračunavanje kapaciteta Zemlje. Izračunavanje ekvivalentnog kapaciteta sistema kondenzatora kao i naelektrisanja i napona na njima.

Zadaci

1. Koliki je kapacitet Zemlje ako se ona smatra sferom poluprečnika R?

2. Vazdušni kondenzator se sastoji iz tri jednake ploče površine S spojene kao na slici. Između ploča je rastojanje d. Izračunati: a) kapacitet kondenzatora; b) koliki će biti kapacitet kondenzatora ako se on uroni u dielektrik poznate relativne dielektrične propustljivosti, a gornja i donja ploča se udalje na tri puta veće rastojanje?

3. Koliki je ekvivalentni kapacitet sistema kondenzatora prikazanih na slici?

4. Šest kondenzatora vezano je kao na slici i priključeno na napon 50V. Izračunati : a) ekvivalentni kapacitet ovog sistema kondenzatora; b) napon na kondenzatoru C3 i količinu naelektrisanja na njemu; c) napon na C6.