Provodnik u električnom polju (Elektrostatika)

Apstrakt

Naelektrisanje provodnika. Gustina naelektrisanja kod naelektrisanih provodnika različitog oblika. Franklinova primena elektriciteta kod gromobrana sa šiljkom. Elektrostatička zaštita i Faradejev kavez. Potencijal sfernog provodnika. Primena dobijene formule u zadacima.

Zadaci

1. N jednakih sfernih kapi žive naelektrisane su do poznatog potencijala. Na svakoj kapi je isti znak naelektrisanja. Odrediti potencijal sferne kapi nastale spajanjem ovih N kapi.

2. Površine dve istoimeno naelektrisane kuglice nalaze se na rastojanju r. Prečnik kuglica je R. Kuglice su naelektrisane istim količinama naelektrisanja i uzajamno deluju silom F. Koliki je potencijal kuglica?

3. Koliki rad treba izvršiti da bi se naelektrisanje 5μC premestilo iz beskonačnosti u tačku B na rastojanju r=10cm od površine metalne kugle, poluprečnika R=5cm? Potencijal kugle je 500V.