Potencijal polja tačkastog naelektrisanja; Ekvipotencijalna površ (Elektrostatika)

Apstrakt

Potencijal polja jednog i više tačkastih naelektrisanja. Primer korišćenja te formule za slučaj sistema četiri tačkasta naelektrisanja u temenima kvadrata. Izračunavanje rada pri premeštanju naelektrisanja iz jedne u drugu tačku polja. Ekvipotencijalna površ u homogenom polju i u polju koje potiče od tačkastog naelektrisanja. Odnos jačine polja i napona.

Zadaci

1. Četiri jednaka tačkasta naelektrisanja (5μC) smeštena su u temena kvadrata stranice a. Koliki je potencijal u centru kvadrata?

2. Dva jednaka naelektrisanja od 5nC nalaze se na rastojanju 30cm. Tačka A je od prvog naelektrisanja udaljena za 10cm, od drugog za 40cm. Koliki se rad izvrši pri premeštanju trećeg naelektrisanja od 2nC iz A u B? Koliki je izvršen rad ako je prvo naelektrisanje -5nC?