Rad polja i elektrostatička potencijalna energija (Elektrostatika)

Apstrakt

Odnos između rada električnog polja i potencijalne energije elektrostatičkog uzajamnog delovanja naelektrisanja? Primer određivanja električne potencijalne energije sistema četri tačkasta naelektrisanja u temenima kvadrata. Odnos potencijala električnog polja, napona i rada električne sile.