Rešavanje zadataka u vezi sa jačinom električnog polja (Elektrostatika)

Apstrakt

Određivanje intenziteta, pravca i smera jačine polja u tačkama u kojima polja potiče od dva različita naelektrisanja. Postupno se određuje jačina polja u tački na sredini stranice kvadrata, u čijim su temenima četiri jednaka naelektrisanja. Primena formule za polje ravnomerno naelektrisane ravni.

Zadaci

1. Odrediti jačinu polja u tačkama O i P (slika). Rastojanje između naelektrisanja od 20nC i -10nC, je 20cm, x=10cm. Naelektrisanja su u vakuumu.

2. Četiri jednaka tačkasta naelektrisanja od 20nC raspoređena su u temenima kvadrata stranice 5cm, u vakuumu. Kolika je jačina polja u tački M, na sredini stranice kvadrata?

3. Kuglica poznate mase i naelektrisanja okačena je o laku neistegljivu nit. Nit je pričvršćena za ravnomerno naelektrisanu vertikalnu ravan. Naelektrisanje ravni istog je znaka kao i kuglice (slika). Kolika je površinska gustina naelektrisane ravni ako je sila zatezanja niti Fz?