Jačina električnog polja; Linije sile električnog polja; Fluks električnog polja (Elektrostatika)

Apstrakt

Određivanje jačine električnog polja pomoću probnog naelektrisanja. Jačina električnog polja tačkastog naelektrisanja i sfernog naelektrisanog tela. Šta je linija sile električnog polja? Predstavljanje pomoću linija sile električnog polja usamljenih tačkastih naelektrisanja kao i dva jednaka tačkasta naelektrisanja. Homogeno polje. Fluks električnog polja i Gausova teorema.