Električno polje u dielektriku (Elektrostatika)

Apstrakt

Električni dipol i dipolni moment. Moment sprega sila kojim električno polje deluje na dipol. Dipol u homogenom električnom polju. Električna polarizacija i polarizaciona naelektrisanja u homogenim dielektricima sa nepolarnim i polarnim molekulima. Dipol u nehomogenom električnom polju. Jačina polja u dielektriku. Relativna dielektrična propustljivost. Sila uzajamnog delovanja naelektrisanja u dielektriku.