Rešavanje zadataka u kojima se primenjuje Kulonov zakon - prvi deo (Elektrostatika)

Apstrakt

U zadacima se primenjuje formula za električnu silu, koju određuje Kulonov zakon. Takođe se povezuje električna sila između dva tačkasta naelektrisanja sa gravitacionom silom i silom zatezanja konca.

Zadaci

1. Dva tačkasta naelektrisanja nalaze se u vazduhu na rastojanju r1. Ako se rastojanje među njima smanji za 20cm, električna sila njihovog uzajamnog delovanja poveća se dva puta. Izračunati početno rastojanje.

2. Dve jednake sferne kapljice vode imaju po N elektrona viška. Sila njihovog odbijanja uravnotežena je gravitacionom silom privlačenja. Koliki su poluprečnici kapljica?

3. Kuglica sa pozitivnim naelektrisanjem q, mase m, visi na kraju konca. Ispod nje na rastojanju r postavljena je druga kuglica sa naelektrisanjem -q. Za koliko naelektrisanje treba pomeriti donju kuglicu da se sila zatezanja konca smanji dva puta?