Primeri neobičnih faznih prelaza i rešavanje zadataka (Molekulska teorija čvrstih tela i tečnosti i fazni prelazi)

Apstrakt

Ples na ringli - Lajdenfrostov efekat. Da li se pre zaledi hladna ili topla voda? - Mpemba efekat. Rešavanje zadataka u vezi sa faznim prelazima uz primenu formule za specifičnu toplotu faznih prelaza.

Zadaci

1. U sudu se nalazi 1l vode na 20oC. Ako se za grejanje suda koristi grejač snage 2kW, koliko će vremena biti potrebno da iz suda ispari sva voda pri atmosferskom pritisku? Zanemariti toplotni kapacitet suda.

2. Smeša leda mase mL i vode mase mv (na 0oC) treba da se zagreje do temperature t. Koliko će pare (temperature 100oC) biti potrebno? Poznate su specifične toplote kondenzacije pare i topljenja leda, kao i specifični toplotni kapacitet vode.