Kapilarne pojave (Molekulska teorija čvrstih tela i tečnosti i fazni prelazi)

Apstrakt

Šta je ugao kvašenja? Kako objasniti da neke tečnosti kvase, a neke ne kvase zidove suda? Kapilare i kapilarne pojave. Rešavanje zadatka u kome se koristi formula za visinu izdizanja tečnosti u kapilari. U zadatku se objašnjava dopunski pritisak ispod meniska.

Zadaci

1. U tečnost gustine 700kg/m3 koja potpuno kvasi zidove suda spuštene su dve otvorene kapilarne cevčice, unutrašnjih poluprečnika 0,6mm i 0,8mm. Ako je razlika nivoa u njima 1cm izračunati koeficijent površinskog napona tečnosti. Kako se određuje dopunski pritisak ispod meniska u svakoj cevčici?