Neke osobine realnih tečnosti; Sila viskoznosti i sila otpora (Molekulska teorija čvrstih tela i tečnosti i fazni prelazi)

Apstrakt

Objašnjenje viskoznosti i Njutnov zakon za viskoznost. Sila otpora i Stoksov zakon. Rešavanje zadatka u kome se traži maksimalna brzina kapi pri padu kroz vazduh.

Zadaci

1. Na kap kiše sfernog oblika, poluprečnika r, deluje pri padu sila otpora data formulom F= kv2. Kolika će biti maksimalna brzina kapi? Gustina vazduha je poznata.