Elastičnost čvrstih tela; Hukov zakon (Molekulska teorija čvrstih tela i tečnosti i fazni prelazi)

Apstrakt

Podela čvrstih tela na kristale i amorfna tela. Pojam deformacije i Hukov zakon. Uvođenje pojma relativnog istezanja (sabijanja), normalnog napona, modula i koeficijenta elastičnosti, energije deformacije štapa i gustine ove energije. Rešavanje zadatka u kome se određuje rad izvršen pri deformisanju sistema redno vezanih opruga.

Zadaci

1. Dve redno vezane opruge koeficijenata elastičnosti k1 i k2, istegnute su tako da je prva deformisana za x1. Koliki je rad izvršen pri deformisanju ovog sistema?