Molekulske sile; Toplotno širenje čvrstih tela i tečnosti (Molekulska teorija čvrstih tela i tečnosti i fazni prelazi)

Apstrakt

Neke osobine međumolekulskih sila. Formula koja daje zavisnost dužine od temperature kod linearnog toplotnog širenja. Rešavanje zadatka u kome se određuje dužina šipke na datoj temperaturi pomoću te formule. Pojam zapreminskog širenja i zavisnost zapremine i gustine od temperature. Voda kao izuzetak. Prikazano rešenje zadatka u kome se određuje termički koeficijent zapreminskog toplotnog širenja.

Zadaci

1. Kolika je dužina čelične šipke na 0oC ako se ona pri zagrevanju od -5oC do 35oC produži za 10mm? Termički koeficijent linearnog širenja za čelik je 1,2x10-5K-1.

2. Težina tečnosti na 0oC iznosi 90N, a na 100oC težina iste zapremine tečnosti je 85N. Koliki termički koeficijent zapreminskog toplotnog širenja?