Toričelijeva teorema (Dinamika fluida)

Apstrakt

Izvođenje izraza koji određuje sadržaj Toričelijeve teoreme, primenom Bernulijeve jednačine. Rešavanje zadataka uz korišćenje dobijene formule.

Zadaci

1. U širok prazan sud uliva se voda sa protokom 2 l/s. Istovremeno voda ističe kroz otvor na dnu suda preseka 10cm2. Ako zanemarimo kontrakciju mlaza, izračunati visinu na kojoj će se zadržati nivo vode u sudu i brzinu vode na otvoru S.

2. Iz horizontalnog šmrka koji vatrogasac drži na visini 1m izlazi mlaz vode preseka 3cm2. Mlaz gasi plamen na rastojanju 6m od podnožja otvora šmrka (slika). Ako je presek creva 30cm2, koliki je pritisak u crevu?