Bernulijeva jednačina (Dinamika fluida)

Apstrakt

Izvođenje Bernulijeve jednačine preko zakona održanja energije. Rešavanje zadatka u kome se traži izraz za protok i brzinu fluida uz primenu Bernulijeve jednačine. Horizontalna strujna cev. Primeri povezanosti brzine strujanja fluida i razlike pritisaka u fluidu.

Zadaci

1. Kroz savijenu cev čiji su preseci S1 i S2 (slika) struji fluid poznate gustine. Ako je razlika pritisaka na datim presecima p1 - p2 koliki je protok fluida i brzina V1?