Rad idealnog gasa; Prvi princip termodinamike (Termodinamika)

Apstrakt

Izvođenje formule za rad pri izobarskom procesu. Pozitivan i negativan rad. Rešavanje zadatka u kome se izračunava ukupan rad gasa. Prvi princip termodinamike i izoprocesi. Perpetuum mobile prve vrste.

Zadaci

1. Pri izohorskom hlađenju jednog mola gasa temperature 300K, pritisak se smanji dva puta. Zatim se gas izobarski širi do temperature jednake početnoj. Izračunaj rad koji izvrši gas.