Termodinamičke veličine - unutrašnja energija i količina toplote (Termodinamika)

Apstrakt

Uvođenje pojma unutrašnje energije i promene unutrašnje energije. Pojam količine toplote i toplotnog kapaciteta. Specifični toplotni kapacitet. Urađen zadatak u vezi sa unutrašnjom energijom jednoatomskog gasa i zadatak sa mešanjem dve tečnosti i toplotnom ravnotežom.

Zadaci

1. Kolika je masa helijuma na 17oC, ako mu je unutrašnja energija 100kJ?

2. Pri mešanju 100l vode temperature 10oC i zapremine V2 vode temperature 40oC, uspostavi se temperatura 20oC. Ako se zanemare gubici energije, izračunati zapreminu V2.