Zadaci - crtanje termodinamičkog ciklusa u pV, pT i VT dijagramu (Molekulsko - kinetička teorija gasova)

Apstrakt

Prikaz izoterme, izobare i izohore u pV, pT i VT dijagramu. Analiza termodinamičkih procesa i crtanje termodinamičkog cikusa u sva tri dujagrama.

Zadaci

1. Nacrtaj proces prikazan na slici u pV i pT dijagramu.