Avogadrov zakon; Daltonov zakon (Molekulsko - kinetička teorija gasova)

Apstrakt

Rešavanje zadataka sa izoprocesima pomoću jednačine stanja. Avogadrov i Daltonov zakon. Pojam molarne mase smeše i gustine smeše. Rešavanje zadatka u kome se menja masa gasa.

Zadaci

1. U staklenom balonu nalazi se 8kg gasa pod pritiskom P1. Ako iz suda iscuri izvesna količina gasa, pri stalnoj temperaturi, pritisak se smanji za četvrtinu početne vrednosti. a) Kolika masa gasa je izašla iz suda? b) Koliki je deo gasa izašao?