Izohorski i izobarski proces (Molekulsko - kinetička teorija gasova)

Apstrakt

Šarlov i Gej - Lisakov zakon. Crtanje izohore i izobare u pt, pT, Vt i VT dijagramu. Rešavanje zadataka uz primenu Šarlovog i Gej - Lisakovog zakona.

Zadaci

1. Pri izohorskom hlađenju određene količine gasa za 20K, pritisak se smanji za 2%. Kolike su početna i krajnja temperatura gasa?

2. Gas molarne mase M nalazi se u sudu sa pokretnim klipom mase mk i površine poprečnog preseka S. Ako se pri stalnom pritisku gas zagreje za t2-t1, za koliko se promeni zapremina?