Jednačina gasnog stanja; Izotermski proces (Molekulsko - kinetička teorija gasova)

Apstrakt

Razni oblici jednačine stanja idealnog gasa. Pojam izoprocesa i Bojl-Mariotov zakon. Izoterma u pV dijagramu. Rešavanje zadataka u kojima se primenjuje jednačina stanja i Bojl-Mariotov zakon.

Zadaci

1. U boci se nalazi 32kg kiseonika na 27oC. Ako je maksimalni pritisak koji zidovi boce mogu da izdrže 15MPa, kolika je minimalna zapremina koju treba da ima boca?

2. Vazdušni mehur sa dna jezera kreće se naviše. U blizini površine poluprečnik mu je duplo veći nego na dnu. Kolika je dubina jezera?