Karnoov ciklus (Termodinamika)

Apstrakt

Prikaz Karnoovog ciklusa koji bi toplotnom motoru obezbedio maksimalni stepen korisnog dejstva. Karnoova teorema. Stepen korisnog dejstva Karnoovog ciklusa. Rešavanje zadatka u kome se izračunava rad izotermskog sabijanja u Karnoovom ciklusu.

Zadaci

1. Koeficijent korisnog dejstva u Karnoovom ciklusu je 30%. Koliki je rad izotermskog sabijanja ako je rad izotermskog širenja 6J?