Zadaci - izračunavanje razmenjene toplote i rada koji vrši gas u termodinamičkim procesima (Termodinamika)

Apstrakt

Primena formula za promenu unutrašnje energije i količinu toplote u izobarskim, izohorskim i adijabatskim procesima.

Zadaci

1. Koliku toplotu razmeni azot u procesima 1-2 i 2-3 i koliki rad izvrši pri tome? U stanju 1 ima zapreminu 0,1m3 i pritisak 800kPa, a u stanju 2 pritisak 100kPa (slika).

2. Jedan mol gasa izobarski se širi, pri čemu mu se temperatura menja od T1 = 300K do T2 = 600K, zatim se izohorski hladi do temperature T3 = 400K i adijabatskim procesom se vraća u početno stanje. Ako je odnos molarnih kapaciteta pri stalnom pritisku i stalnoj zapremini 5/3 izračunaj ukupnu toplotu koju gas razmeni u jednom ciklusu.