Adijabatski proces (Termodinamika)

Apstrakt

Šta je adijabatski proces i kako izgleda adijabata u pV dijagramu? Poasonova formula i jednačina adijabate. Rešavanje zadatka u kome se traži rad gasa u adijabatskom procesu.

Zadaci

1. Pri adijabatskom hlađenju 8g kiseonika temperatura se smanjila za 20K. Koliki rad je izvršio gas?