Model idealnog gasa (Molekulsko - kinetička teorija gasova)

Apstrakt

Pojam srednje dužine slobodnog puta molekula. Šta je difuzija? Srednja kinetička energija translatornog kretanja molekula gasa. Termodinamički sistem. Šta predstavlja model idealnog gasa? Zadatak sa ukupnom kinetičkom energijom translatornog kretanja molekula gasa.

Zadaci

1. Kolika je kinetička energija translatornog kretanja svih molekula nekog gasa koji se nalaze u 1mg azota, na 10oC?