Kretanje molekula i raspodela molekula po brzinama (Molekulsko - kinetička teorija gasova)

Apstrakt

Upoznavanje sa veličinama koje su povezane sa brojem i masom molekula. Tumačenje grafika Maksvelove raspodele molekula po brzinama. Najverovatnija, srednja aritmetička i srednja kvadratna brzina. Rešavanje zadataka u kojima se izračunava temperatura gasa pomoću srednjih brzina molekula gasa.

Zadaci

1. Izračunati temperaturu gasa pri kojoj funkcija raspodele molekula azota ima maksimum, za vrednost brzine 400m/s.

2. U gasu čija je molarna masa M, razlika srednje kvadratne i najverovatnije brzine je poznata. Na kojoj se temperaturi nalazi gas?