Kinetička energija tela; Snaga (Mehanički rad i energija)

Apstrakt

Kinetička energija tela pri translaciji. Povezivanje kinetičke energije tela i mehaničkog rada. Kinetička energija tela pri rotaciji tela. Primeri rešavanja zadataka u kojima se izračunava kinetička energija tela na osnovu odgovarajuće formule za kinetičku energiju i formule koja povezuje rad i kinetičku energiju. Srednja i trenutna snaga. Veza snage i brzine kretanja. Stepen korisnog dejstva mašine. Trenutna snaga kod rotacionog kretanja tela. Primena formule za snagu i stepen korisnog dejstva motora u rešavanju zadatka.

Zadaci

1. Kamen mase 2kg bačen sa neke visine u horizontalnom pravcu, pao je na zemlju posle 2s. Njegova kinetička energija u trenutku pada je 800J. Kolikom je brzinom bačen kamen?

2. Na telo mase 2kg deluje vertikalno naviše sila od 40kg. Izračunati kinetičku energiju tela na visini 5m ako je u početnom trenutku telo mirovalo.

3. Motor troši snagu od 900kW u toku ravnomernog kretanja brzinom 54km/h. Stepen korisnog dejstva motora je 80%. Kolika je vučna sila motora?