Mehanički rad (Mehanički rad i energija)

Apstrakt

Aktivna komponenta sile. Rad stalne i promenljive sile. Grafičko određivanje rada. Rad rezultujućeg momenta sile kod rotacionog kretanja. Rešavanje zadataka u kojima se izračunava rad stalne sile koja deluje u pravcu kretanja i sile koja deluje pod uglom u odnosu na pravac kretanja. Rad sile koja pokreće telo po glatkoj podlozi i po podlozi sa poznatim koeficijentom trenja.

Zadaci

1. Koliki je rad sile zemljine teže pri slobodnom padu saksije mase 5kg u trajanju od 5s? Koliki bi rad za isto vreme izvršila sila, pri ravnomernom podizanju sa podloge iste saksije stalnom brzinom od 12m/min?

2.Telo mase m kreće se pod dejstvom sile F, pod uglom od 60o prema horizontalnoj podlozi. Koliki rad izvrši ova sila za vreme t ako je podloga: a) glatka; b) ako je koeficijent trenja k? Početna brzina tela jednaka je nuli.