Osnovni zakon dinamike rotacije (Dinamika rotacije)

Apstrakt

Povezanost momenta inercije, ugaonog ubrzanja i momenta sile. Povezanost momenta sile i momenta impulsa. Primena osnovnog zakona dinamike rotacije u rešavanju zadataka sa ubrzanim rotacionim kretanjem zamajca, točka i kotura oko nepokretne ose.

Zadaci

1. Točak započinje rotaciju sa ugaonim ubrzanjem 1rad/s2. Posle 10s moment impulsa točka je 100kgm/s2. Izračunati moment sile koji uslovljava rotaciju točka i moment inercije točka.

2. Zamajac momenta inercije 300kgm2 rotira učestanošću 10Hz. Posle pola minuta od kada prestane da deluje moment koji dovodi do rotacije, točak se zaustavi. Izračunati moment sile trenja i broj obrtaja koji zamajac napravi do zaustavljanja.

3. Preko kotura poluprečnika r i momenta inercije I namotano je lako neistegljivo uže. Na kraju užeta pričvršćen je teg. Pri padu tega kotur se obrće ugaonim ubrzanjem a , a sila zatezanja užeta je T. Koliki moment sile zatezanja deluje na kotur?