Moment inercije; Moment impulsa (Dinamika rotacije)

Apstrakt

Moment inercije kao mera inertnosti tela pri rotaciji. Zavisnost momenta inercije od mase tela, njegovih dimenzija, rasporeda mase i položaja ose rotacije. Formula za moment inercije materijalne tačke i za proizvoljno telo. Formule za moment inercije nekih pravilnih geometrijskih tela. Štajnerova teorema i njena primena u zadacima. Moment impulsa tela i materijalne tačke. Određivanje momenta impulsa Zemlje.

Zadaci

1. Na jednom kraju štapa dužine 80cm i mase 60g učvršćena je kuglica mase 100g. Koliki je moment inercije sistema u odnosu na osu koja je normalna na pravac štapa prolazi kroz kraj na kojem: a) nema kuglice; b) je kuglica?