Moment sile (Dinamika rotacije)

Apstrakt

Upoređivanje translatornog i rotacionog kretanja. Odgovarajuće fizičke veličine u translaciji i rotaciji. Intenzitet, pravac i smer momenta sile. Otvaranje vrata i okretanje točka. Pojam tangencijalne sile i kraka sile. Rotacija tela oko nepokretne ose pri delovanju momenata sile suprotnih smerova. Primena formule za moment sile pri rešavanju zadatka.

Zadaci

1. Na točak poluprečnika 30cm deluje sila intenziteta 40N (slika). Koliki je moment sile u odnosu na osu koja prolazi kroz centar točka i normalna je na ravan crteža?