Težina tela; Bestežinsko stanje (Gravitacija)

Apstrakt

Šta je težina tela? U čemu je razlika između težine i Zemljine teže? Masa tela je svuda ista ali težina nije. Rešavanje zadataka u kojima se pokazuje razlika između sile zemljine teže i težine. Vaga ne pokazuje tačnu masu u liftu koji se kreće ubrzano. Bestežinsko stanje u gravitacionom polju. Slobodan pad i bestežinsko stanje. Kako bi se kretao alat koji astronaut gurne od sebe van svemirske stanice?

Zadaci

1. Kolika je težina čoveka mase 80kg u liftu koji se kreće : a) naviše stalnom brzinom; b) naviše, stalnim ubrzanjem 1/5g ,ubrzano; c) naniže, ubrzano ubrzanjem 1/5g?

2. Kamion mase 4t kreće se ubrzano, brzinom 72km/h preko udubljenog mosta, poluprečnika krivine 80m. Izračunati težinu kamiona u najnižoj tački mosta.