Gravitaciono polje (Gravitacija)

Apstrakt

Jačina gravitacionog polja. Primena formule za jačinu gravitacionog polja u zadacima. Ubrzanje slobodnog pada na nekoj visini iznad Zemljine površine i u blizini Zemlje. Primena ovih formula u zadacima.

Zadaci

1. a) Na kojoj udaljenosti od centra planete je jačina gravitacionog polja 25 puta manja nego na površini planete poluprečnika R; b) Na kojoj površini iznad planete važi isti uslov?

2. Masa Zemlje je MZ a masa meseca MM. Dužina duži koja spaja centre Zemlje i Meseca je r. Neka je tačka T na sredini ove duži. a) Koliko puta je u tački T gravitaciono polje Zemlje jače od gravitacionog polja Meseca; b) Kolika je ukupna jačina polja u tački T?

3. Srednja gustina planete je 5000kg/m3, a poluprečnik planete je 6000km. Kolika je jačina gravitacionog polja u blizini planete?

4. Na kojoj visini nad površinom Zemlje je ubrzanje slobodnog pada: a) za 40% manje nego na površini Zemlje; b) 3,27m/s2?