Njutnov zakon gravitacije (Gravitacija)

Apstrakt

Objavljivanje Njutnovih Principa. Primena Njutnovog zakona gravitacije na nebeska tela, materijalne tačke, sferna tela. Kako je Kevendiš izmerio gravitacionu konstantu? Primena Njutnovog zakona gravitacije u zadacima. Plima i oseka kao posledica gravitacionih sila. Zemljina teža.

Zadaci

1. Masa Marsa je 10 puta manja od mase Zemlje, a njegovo rastojanje do Sunca je 1,5 puta veće od rastojanja Zemlje od Sunca. Koliki je odnos gravitacionih sila kojima Sunce privlači Zemlju i Mars?

2. Poluprečnik Meseca je 3,7 puta manji od poluprečnika Zemlje a masa Meseca je 82 puta manja od mase Zemlje. Koliki je odnos sila kojima Zemlja i Mars privlače tela istih masa na svojim površinama?