Keplerovi zakoni (Gravitacija)

Apstrakt

Tiho Brahe - kratka biografija i značaj njegovog rada za oblast gravitacije. Povezanost Brahea i Keplera. Keplerovi zakoni o kretanju planeta. Primena trećeg Keplerovog zakona u zadacima u kojima se izračunavaju udaljenosti nebeskih tela i periodi njihovih obilazaka.

Zadaci

1. Asteroid rotira oko Sunca sa periodom TA. Kolika je duža poluosa njegove putanje? (Poluprečnik putanje Zemlje oko Sunca je poznat).

2. Koliko puta je period rotacije Zemljinog satelita na visini 3600km veći od perioda rotacije satelita koji kruži u blizini Zemljine površine (poluprečnik Zemlje je 6400km)?

3. Duža poluosa Neptunove putanje oko Sunca 30 puta je veća od poluprečnika Zemljine putanje. Izračunati period rotacije Neptuna oko Sunca.