Zadaci - Inercijalni i neinercijalni referentni sistemi (Dinamika)

Apstrakt

Rešavanje zadatka u kome se posmatra delovanje sila na isto telo (u liftu) iz inercijalnog i iz neinercijalnog referentnog sistema. Zatim, rešeni su zadaci u kojima se koristi samo neinercijalni referentni sistem i obavezno uvodi i inercijalna sila.

Zadaci

1. Telo mase 2kg obešeno je za dinamometar koji se nalazi u liftu. Koliku silu će pokazati dinamometar ako se lift kreće ubrzano i usporeno naviše i ubrzano i usporeno naniže?

2. Koliki bi trebalo da bude period rotacije Zemlje oko svoje ose, da telo na ekvatoru ne bi vršilo pritisak na podlogu?

3. Za plafon lifta koji se kreće naviše ubrzanjem 1m/s2 učvršćen je laki kotur. Preko kotura je prebačeno uže na čijim su krajevima tegovi mase 500 i 800kg. Koliko je ubrzanje tegova u odnosu na lift? Kolika je sila zatezanja užeta?