Ravnomerno - promenljivo pravolinijsko kretanje. Zavisnost brzine od vremena (Kinematika)

Apstrakt

Kako se određuje intenzitet, pravac i smer vektora ubrzanja? Dobijanje važne formule za zavisnost brzine od vremena, sa i bez početne brzine. Grafički prikazana zavisnost brzine od vremena (sa i bez početne brzine) i ubrzanja od vremena. Primer crtanja grafika a(t) na osnovu podataka sa grafika v(t).