Slaganje brzina (Kinematika)

Apstrakt

Zakon slaganje brzina. Brzina tela u odnosu na nepokretni i u odnosu na pokretni referentni sistem. Primeri primene zakona slaganja brzina.

Zadaci

1. Na Petrovoj glavi nalazi se vlas kose dužine 2cm. Vaška se kreće od podnožja ka vrhu vlasi stalnom brzinom 5mm/dan, i istom brzinom se vraća nazad. Za koliko vremena će se vratiti u tačku iz koje je krenula? Brzina rasta vlasi je 5mm/30 dana.