Trenutna brzina (Kinematika)

Apstrakt

Vektor trenutne brzine izražen preko pomeraja. Ravnomerno pravolinijsko kretanje. Rešavanje zadataka u kojima se koristi formula za brzinu kod ravnomerno pravolinijskog kretanja.

Zadaci

1. Dva tela kreću se ravnomerno u istom pravcu i istom smeru. Prednje telo (A) se kreće brzinom 2 m/s a zadnje brzinom 4 m/s. Posle 20s telo B je ispred tela A za 20m. Koliko je bilo početno rastojanje između njih?

2. Pokretna traka u pogonu fabrike kojom se prenose kutije, nagnuta je pod uglom 30 stepeni. Ako kutija pri ravnomernom pravolinijskom kretanju za 10s pređe 6m, kolike su horizontalna i vertikalna komponenta brzine?