Srednja brzina (Kinematika)

Apstrakt

Srednja putna i srednja vektorska brzina. Vektor položaja (radijus vektor) i pomeraj. Određivanje srednje putne i vektorske brzine vrha kazaljke na satu.

Zadaci

1. Kamion se u prvoj trećini vremena kretao brzinom 36 km/h. U drugoj trećini vremena, kamion je mirovaona parkingu, a ostatak vremena kretao se brzinom 54 km/h. Kolika je srednja putna brzina kamiona?