Ravnomerno kružno kretanje materijalne tačke; Ravnomerno rotaciono kretanje (Kinematika)

Apstrakt

Intenzitet, pravac i smer linijske i ugaone brzine kod ravnomerno kružnog kretanja materijalne tačke. Period i frekvencije. Normalno ubrzanje. Translacija i rotacija.

Zadaci

1. Normalno ubrzanje tačke A1 dva puta je veće od normalnog ubrzanja tačke A2, koja je za 4cm bliža osi rotacije. Koliki su poluprečnici kružnih putanja ovih tačaka? Koliki je odnos njihovih linijskih brzina?