Horizontalni hitac (Kinematika)

Apstrakt

Šta je horizontalni hitac? Primeri za ovu vrstu kretanja. Na slici u xy koordinatnom sistemu predstavljena je brzina tela u raznim tačkama putanje kod horizontalnog hica. Pokazano je kako se dolazi do formula za domet i ukupnu brzinu tela posle vremena t. Primena dobijenih formula u zadacima.

Zadaci

1. Sa ivice ravnog krova zgrade dečak je šutnuo loptu u horizontalnom pravcu. Pad je trajao 3s, a lopta je udarila u zemlju na rastojanju 30m od podnožja zgrade. Kolika je početna brzina lopte i sa koje je visine bačena? Kolika je brzina lopte posle 2s?

2. Lopta bačena sa visine 3m u horizontalnom pravcu, udara u zemlju pod uglom 45 stepeni prema horizontu. Koliki je njen domet?

3. Normalno ubrzanje tačke A1, na gramofonskoj ploči koja rotira oko svoje ose, dva puta je veće od normalnog ubrzanja tačke A2 koja je za 4cm bliža osi. Odrediti poluprečnike kružnih putanja ove dve tačke. Koliki je odnos njihovih linijskih brzina?