Vertikalni hitac (Kinematika)

Apstrakt

Objašnjenje kretanja tela pri slobodnom padu, vertikalnom hicu naniže i vertikalnom hicu naviše. Primenom formula za ravnomerno promenljivo pravolinijsko kretanje na vertikalni hitac, dobijene su formule za zavisnost brzine i puta od vremena i brzine od puta. Rešavanje zadataka u vezi sa vertkalnim hicem.

Zadaci

1. Sa ivice krova visine 10m pala je lopta na zemlju. Koliko vremena je padala? Kolikom brzinom je udarila u zemlju? Za koliko vremena je prešla poslednja 2m puta?

2. Sa visine 1m devojčica je bacila loptu komšiji na prvom spratu, početnom brzinom3m/s. Njegove ruke su na visini 3m od zemlje. Da li će uhvatiti loptu? Koliko će se vremena lopta kretati do pada na zemlju?